نشـــــانـــی :

تهران /خیابان فاطمی / نرسیده به خیابان سین دخت / پلاک 224

تلفن : 66435683 الی 87 

نمابر دفتر توسعه مطالعات و دانش سینمایی ، سمعی و بصری : 66563304

نمابر دفتر توسعه فناوری سینمایی ، سمعی و بصری : 66435664

 

پست الکترونیک : 

مدیریت : mng@farhang.gov.ir

روابط عمومی : apf@farhang.gov.ir

معاونت توسعه و امور اداری : ofc@farhang.gov.ir

دفتر توسعه فناوری سینمایی ، سمعی و بصری : res@farhang.gov.ir

دفتر توسعه مطالعات و دانش سینمایی ، سمعی و بصری : edu@farhang.gov.ir

 واحد انتشارات : pub@farhang.gov.ir