نشـــــانـــی :

تهران /خیابان فاطمی / نرسیده به خیابان سین دخت / پلاک 224

تلفن : 66563224 / 66563293

نمابر : 66563304

 

پست الکترونیک : 

مدیریت : mng@farhang.gov.ir

روابط عمومی : apf@farhang.gov.ir

معاونت توسعه و امور اداری : ofc@farhang.gov.ir

اداره کل توسعه زیرساخت و فناوریهای سینمایی و سمعی و بصری : res@farhang.gov.ir

اداره کل مطالعات و دانش سینمایی : edu@farhang.gov.ir

 واحد انتشارات : pub@farhang.gov.ir