پژوهش بنیادی:

پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء پدیده‌ها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوری‌ها و نظریه‌ها می‌پردازد و به توسعه مرزهای دانش رشته علمی کمک می‌نماید. هدف اساسی این نوع پژوهش تبیین روابط بین پدیده ها، آزمون نظریه ها و افزودن به دانش موجود در یک زمینه خاص است. سطح گفتمان کلی و انتزاعی در حوزه یک علم است. تحقیق بنیادی می تواند نظری یا تجربی باشد. تحقیق بنیادی نظری از روش‌های استدلال عقلانی و قیاسی استفاده می‌کند و بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای انجام می‌شود. تحقیق بنیادی تجربی از روش‌های استدلال استقرائی استفاده می‌کند و بر پایه روشهای میدانی انجام می‌شود.

در  مجموعه دفتر مطالعات و توسعه دانش و مهارت های سینمایی، آن بخش از پژوهش ها که به مباحث اصلی ریشه ای سینمایی ایران که بر سایر بخش ها نیز تاثیر می گذارد، تحت عنوان پژوهش های بنیادی دسته بندی می شوند

در حال حاضر انجام مطالعات سبک زندگی ایرانی ، اسلامی تهیه منشور سینما و تهیه راهنمای مباحث اسلامی در چگونگی رعایت موضوعات دینی و مذهبی در فیلمسازی از جمله این پژوهشه ها هستند.