اخبار معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی

Loading

اخبار جایزه پژوهش سینمایی سال

Loading
نقد کتاب «دانشگاه سوره» آغاز می‌شود ​
معاونت پژوهشی با همکاری دانشکده هنر دانشگاه سوره از دوشنبه 28 مهرماه نشست نقد کتاب خود را آغاز می‌کند. در این نشست هر هفته به نقد یکی از کتاب‌های مرتبط با یکی از رشته‌های هنری پرداخته می‌شود.