دانشگاه های هنر کشور

دانشگاه های هنر کشور

جهت دریافت اطلاعات دانشگاه ها و اطلاعات تکمیلی روی لینک سایت کلیک نمائید

لینک سایت

نام دانشگاه

ردیف

http://www.ut.ac.ir

پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

1

http://www.modares.ac.ir/Schools/art

دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

2

http://www.art.ac.ir/

دانشگاه هنر تهران

3

http://www.aui.ac.ir

دانشگاه هنر اصفهان

4

http://www.tabriziau.ac.ir/

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

5

http://art.alzahra.ac.ir/

دانشکده هنر دانشگاه الزهرا

6

http://kamalolmolk.ac.ir/

دانشگاه هنر و معماری کمال الملک نوشهر

7

http://www.soore.ac.ir

دانشگاه سوره

8

http://art.umz.ac.ir/

دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران

9

http://www.shahed.ac.ir

دانشکده هنر دانشگاه شاهد

10

http://art.semnan.ac.ir/

دانشکده هنر دانشگاه سمنان

11

http://www.urmia.ac.ir/honar

دانشکده هنر دانشگاه ارومیه

12

http://faa.mshdiau.ac.ir/

دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

13

http://art.iauctb.ac.ir/fa

دانشکده هنر  و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

14

http://www.ifcdg.com/

دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی یزد

15

http://www.uk.ac.ir

دانشکده هنر و معماری صبا-دانشگاه شهید باهنر کرمان

16

http://shirazu.ac.ir

دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

17

http://www.usc.ac.ir

دانشگاه علم و فرهنگ

18

http://archart.kashanu.ac.ir

دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان

19

http://www.um.ac.ir

دانشکده هنر نیشابور دانشگاه فردوسی مشهد

20

http://iribu.ac.ir

دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

21

http://www.qiu.ir/

دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- قم

22

http://art.scu.ac.ir/

دانشکده هنر شوشتر دانشگاه شهید چمران

23