آمار فروش سینماهای ایران در سال 1364
آمار فروش سینماهای ایران 1365
آمار فروش سینماهای ایران 1366
آمار فروش سینماهای ایران 1367
آمار فروش سینماهای ایران 1368
آمار فروش سینماهای ایران 1369
آمار فروش سینماهای ایران 1370
آمار فروش سینماهای ایران 1371
آمار فروش سینماهای ایران 1372
آمار فروش سینماهای ایران 1373
آمار فروش سینماهای ایران 1374
آمار فروش سینماهای ایران 1375
آمار فروش سینماهای ایران 1376
آمار فروش سینماهای ایران 1377
آمار فروش سینماهای ایران 1378
آمار فروش سینماهای ایران 1379
آمار فروش سینماهای ایران 1380
آمار فروش سینماهای ایران 1381
آمار فروش سینماهای ایران 1382
آمار فروش سینماهای ایران 1383
آمار فروش سینماهای ایران 1384
آمار فروش سینماهای ایران 1385
آمار فروش سینماهای ایران 1386
آمار فروش سینماهای ایران 1387
آمار فروش سینماهای ایران 1389
آمار فروش سینماهای ایران در سال 1388
آمار فروش سینماهای ایران 1390
آمار فروش سینماهای ایران 1391