آمار فروش سینماهای کشور فروردین 95
آمار فروش سینماهای کشور اردیبهشت 1395
آمار فروش سینماهای کشور خرداد 1395
آمار فروش سینماهای کشور تیر 1395
آمار فروش سینماهای کشور مرداد 1395
آمار فروش سینماهای کشور شهریور 1395
آمار فروش سینماهای کشور مهر 1395
آمار فروش سینماهای کشور آبان 1395
آمار فروش سینماهای کشور آذر 1395
آمار فروش سینماهای کشور دی 1395
آمار فروش سینماهای کشور بهمن 1395
آمار فروش سینماهای کشور اسفند 1395