معرفی و شرح وظایف

معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سمعی و بصری

1-    برنامه ریزی و تبیین روش های اجرایی به منظور تأمین و توسعه دانش فناوری سینمایی و سمعی و بصری

2-    بررسی و مطالعه مستمر در حوزه فناوری سینمایی و سمعی و بصری و ارتباط با مراکز تحقیقاتی و نمایشگاه های تخصصی (داخلی  و خارجی) به منظور شناخت ابداعات و فناوری های جدید در حوزه تجهیزات و خدمات فنی تولید و نمایش فیلم

3-    حمایت از صنایع سینمایی داخلی و سازندگان تجهیزات فنی اعم از صنایع تولید و نمایش .

4-    ارائه مشاوره بمنظور بهینه سازی تجهیزات و خدمات پشتیبانی فنی سینمای ایران .

5-    تهیه برنامه سالانه نیازهای فنی و تخصصی سینمایی و سمعی و بصری با همکاری دیگر نهادها و موسسات وابسته .

6-    بررسی مستمر تجهیزات فنی و سالن های نمایش از نقطه نظر کمی و کیفی و ارائه برنامه ها و شیوه ای اجرایی تشویقی بمنظور افزایش ظرفیت های نمایش فیلم در کشور .

7-    زمینه سازی برای همکاری بخش خصوصی بمنظور سرمایه گذاری و نیز مشارکت با آنان از طریق ارائه تسهیلات و ارتقاء کیفیت تجهیزات فنی تولید و نمایش فیلم و بروز رسانی سالن های نمایش .

8-    بررسی و شناخت مراکز ارائه خدمات پشتیبانی فنی در حوزه تولید و نمایش فیلم و تبیین روش های تشویقی برای اعتلای کیفیت تجهیزات و خدمات پشتیبانی فنی سینما .

9-    همکاری با دیگر نهادهای کشور به منظور توسعه آموزش و پرورش مهارت های سینمایی و سمعی و بصری .

10- گردآوری و انتقال نتایج تحقیقات بعمل آمده پیرامون ابداعات ، دستاوردها و تحولات جدید فنی و حرفه ای  هنر و صنعت سینما به دست اندرکاران سینما .

11-             تولید و انتشار مقالات علمی ، تخصصی سینمایی و سمعی بصری بمنظور افزایش دانش کارشناسی و بروز رسانی اندوخته های علمی و به کارگیری آن در فعالیت حرفه ای صنعت سینما .

 

دفتر توسعه فناوری سینمایی و سمعی بصری

1-    بررسی و تدوین برنامه ها و روش های اجرایی در حوزه دانش و فناوری سینمایی و سمعی بصری ، بمنظور بهبود کیفیت و روزآمدکردن سینمای کشور .

2-    ارائه خدمات مشاوره و کارشناسی در زمینه فناوری سینمایی و سمعی بصری در حوزه پشتیبانی فنی سینما شامل : تجهیزات فنی ، خدمات فنی و مواد مصرفی و حوزه سخت افزاری نمایش فیلم شامل : سالن های سینما و تجهیزات نمایش فیلم و دیگر تخصص های مربوط به حوزه تولید و نمایش فیلم به موسسات و نهادهای دولتی و غیر دولتی داخل و خارج از  سازمان متبوع.

3-    تهیه برنامه سالیانه تامین نیازهای فنی ، تخصصی  حرفه ای سینما و سمعی بصری در حوزه تولید نمایش فیلم با هماهنگی و همکاری موسسات وابسته.

4-    همکاری وهماهنگی با نهادهای ذیربط در تهیه و تامین نیازهای فنی و تخصصی حوزه تولید و نمایش فیلم .

5-    بررسی وضعیت تولید فیلم ، شناسایی مراکز حرفه ای خدمات پشتیبانی فنی سینمای کشور ، بررسی وضعیت توزیع خدمات فنی و تهیه گزارش ها و مطالعات کاربردی با هدف شناسایی ظرفیت ها و امکانات و تطبیق کمی و کیفی توزیع خدمات پشتیبانی فنی با نیازهای تخصصی و حرفه ای سینمای کشور .

6-     بررسی و ارزیابی وضعیت کمی و کیفی تجهیزات سالن های نمایش فیلم و تهیه گزارش های کاربردی مورد نیاز .

7-    استانداردسازی فرایند تولید فیلم و خدمات پشتیبانی فنی سینمایی برای حفظ و ارتقای کیفیت تولیدات سینمایی و محصولات سمعی  بصری .

8-    ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره ای  و همکاری در فرایند صدور مجوز تاسیس ، توسعه و نظارت بر فعالیت سالن های نمایش و مراکز حرفه ای ارائه خدمات پشتیبانی فنی سینمایی و سمعی بصری .

9-    همکاری و ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره ای در تدوین ضوابط مقررات و نظارت بر ورود و خروج  وسایل و تجهیزات فیلمسازی به داخل و خارج از کشور .

10-   همکاری و ارائه خدمات کارشناسی در تدوین ضوابط و مقررات گمرکی و تعیین حرفه ای بارزگانی کالاها و تجهیزات فنی سینمایی و سمعی بصری .

11-       بررسی و تدوین راهکارهای لازم بمنظور بکارگیری تجهیزات ، فناوری های و قابلیت های دانش دیجیتال در فرایند فیلمسازی ، تولید و نمایش فیلم با هدف رشد فناوری سینمایی و سمعی بصری .

12-             امکان سنجی و بررسی های فنی بمنظور تببین روش های تشویقی برای طراحی و تولید تجهیزات فنی حوزه تولید و نمایش در داخل کشور توسط صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی .

13-   برنامه ریزی برای گسترش فعالیت ، سرمایه گذاری و مشارکت بخش غیر دولتی از طریق ارائه تسهیلات و تنظیم برنامه ها و شیوه های تشویقی بمنظور بازسازی ، توسعه و ارتقاء فناوری های تجهیزات فنی تولید فیلم و مراکز خدمات پشتیبانی فنی و فضاها و تجهیزات نمایش فیلم .

دفتر مطالعات و دانش سینمایی و سمعی بصری

1-    بررسی  نیازسنجی های مهارتی ، تخصصی ، علمی ، آموزشی و حرفه ای و تهیه ، تدوین و تنظیم بسته های محتوایی آموزشی مناسب برای سطوح و مقاطع مختلف آموزشی و دست اندرکاران سینمای ایران به منظور افزایش سطح مهارت ها ، توانمندی ، تخصص و دانش سینمایی  و سمعی بصری

2-    پیگیری تحولات حوزه دانش و فناوری سینمایی و سمعی بصری و انتقال و ترویج آن به دست اندرکاران و متخصصان سینما با هدف به کار گیری روش های فیلمسازی ، روزآمدکردن تجهیزات و خدمات فنی و ارتقاء سطح کمی و کیفی تولیدات سینمای کشور.

3-    تولید و نشر اطلاعات و محتوای علمی ، فنی و تخصصی سینمایی و سمعی بصری متناسب با نیازهای حرفه ای و تخصصی و نیز برگزاری نشست های علمی با هدف گسترش دانش و سطح آگاهی کارشناسان و دست اندرکاران سینمای کشور.

4-    روزآمدسازی پایگاه و مراکز اطلاع رسانی تخصصی  حرفه ای سینمایی و روزآمدسازی آن

5-    پژوهش و تحقیق به منظور بومی سازی و توسعه دانش و فناوری های سینمایی و سمعی بصری ، تولید محتوا با هدف ارتقاء کیفیت محصولات سینمایی

6-    تحقیق ، مطالعه با هدف نیازسنجی پژوهشها و ارزیابی وضعیت آموزش های سینمایی و سمعی بصری در کشور.

7-    برنامه ریزی به منظور رشد و توسعه آموزش ، پژوهش ، دانش و مهارت های سینمایی  سمعی بصری در کشور از طریق برگزاری دوره های آموزشی حرفه ای  تخصصی دیگر سازمان ها و نهاد های ذیربط.

8-    بررسی و مطالعات آماری ، تجزیه  تحلیل شاخص ها و سنجش کیفی  و تولیدات سینمایی و محصولات سمعی بصری با همکاری مراجع ذیربط.

9-    بررسی ها و مطالعات اقتصادی در حوزه تولید ، نمایش و توزیع فیلم سینمایی و محصولات سمعی بصری.

10-   برنامه ریزی در راستای افزایش سهم کالاهای سینمایی  و سمعی بصری در سبد مصرف جامعه .

11-       حمایت از طرح های آموزشی و پژوهشی در حوزه سینما.