فریدون جیرانی

فریدون

جیرانی

۱ مهر ۱۳۹۸

فریدون جیرانی روزنامه نگار، فیلمنامه نویس و کارگردان

فریدون جیرانی روزنامه نگار، فیلمنامه نویس و کارگردان است. وی معاونت سردبیری مجله سینما؛ سردبیری مجله فیلم و سینما و سردبیری روزنامه سینما را به عهده داشته است. مقالات تحقیقی چون سرنوشت فیلمفارسی، سینمای دهه ی30 ، حضور و تاثیر سینمای هند روی سینمای ایران، تحلیل و بررسی فیلمهای سینمای ایران از 1327تا 1335 ، این شب های تار مانده یادگار توسط ایشان انجام و در نشریات مختلف به چاپ رسیده است. وی گفتگوهای تخصصی با بسیاری از بزرگان سینمای ایران به انجام رسانده است.

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱ مهر ۱۳۹۸

اطلاعات اشخاص

فریدون جیرانی
فریدون جیرانی
فریدون جیرانی

فریدون جیرانی روزنامه نگار، فیلمنامه نویس و کارگردان است. وی معاونت سردبیری مجله سینما؛ سردبیری مجله فیلم و سینما و سردبیری روزنامه سینما را به عهده داشته است. مقالات تحقیقی چون سرنوشت فیلمفارسی، سینمای دهه ی30 ، حضور و تاثیر سینمای هند روی سینمای ایران، تحلیل و بررسی فیلمهای سینمای ایران از 1327تا 1335 ، این شب های تار مانده یادگار توسط ایشان انجام و در نشریات مختلف به چاپ رسیده است. وی گفتگوهای تخصصی با بسیاری از بزرگان سینمای ایران به انجام رسانده است.