اعظم راودراد

اعظم

راودراد

۱ مهر ۱۳۹۸

دکتر اعظم راودراد استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران

دکتر اعظم راودراد استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران است. دارای دکترای جامعه شناسی هنر از دانشگاه وسترن سیدنی استرالیا و مدرس درسهای جامعه شناسی هنر؛ جامعه شناسی سینما؛ ارتباطات تصویری و مطالعات پیشرفته رسانه های دیداری و مولف کتاب های جامعه شناسی سینما و سینمای ایران و مترجم کتاب جامعه شناسی هنرها با مقالات متعددی در جامعه شناسی و حوزه سینماست.

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱ مهر ۱۳۹۸

اطلاعات اشخاص

اعظم راودراد
اعظم راودراد
اعظم راودراد

دکتر اعظم راودراد استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران است. دارای دکترای جامعه شناسی هنر از دانشگاه وسترن سیدنی استرالیا و مدرس درسهای جامعه شناسی هنر؛ جامعه شناسی سینما؛ ارتباطات تصویری و مطالعات پیشرفته رسانه های دیداری و مولف کتاب های جامعه شناسی سینما و سینمای ایران و مترجم کتاب جامعه شناسی هنرها با مقالات متعددی در جامعه شناسی و حوزه سینماست.