اسماعیل بنی اردلان

اسماعیل

بنی اردلان

۱ مهر ۱۳۹۸

دکتر اسماعیل بنی اردلان دانشیار دانشگاه هنر با تخصص فلسفه هنر و به صورت خاص فلسفه سینما

دکتر اسماعیل بنی اردلان دانشیار دانشگاه هنر با تخصص فلسفه هنر و به صورت خاص فلسفه سینما است. ریاست دانشگاه سینما و تئاتر، معاون پژوهشی دانشگاه هنر، و ریاست دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر از جمله سوابق اجرائی ایشان است. وی پژوهشگر، نویسنده و مترجم کتابهایی چون معرفت شناسی آثار صناعی ایران، مجال آه و سرفرسنگهای تحول نگاری در ایران است و مقالات متعدد سینمایی و ایرانشناسی به رشته تحریر درآورده است.

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱ مهر ۱۳۹۸

اطلاعات اشخاص

اسماعیل بنی اردلان
اسماعیل بنی اردلان
اسماعیل بنی اردلان

دکتر اسماعیل بنی اردلان دانشیار دانشگاه هنر با تخصص فلسفه هنر و به صورت خاص فلسفه سینما است. ریاست دانشگاه سینما و تئاتر، معاون پژوهشی دانشگاه هنر، و ریاست دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر از جمله سوابق اجرائی ایشان است. وی پژوهشگر، نویسنده و مترجم کتابهایی چون معرفت شناسی آثار صناعی ایران، مجال آه و سرفرسنگهای تحول نگاری در ایران است و مقالات متعدد سینمایی و ایرانشناسی به رشته تحریر درآورده است.