محمود اربابی

محمود

اربابی

۱ مهر ۱۳۹۸

دکتر محمود اربابی، معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی و رئیس شورای سیاستگذاری سومین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران. دارای دکترای پژوهش هنر و استاد دانشگاه صدا و سیما است. فیلمنامه نویس و داور چندین رویداد سینمایی

دکتر محمود اربابی، معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی و رئیس شورای سیاستگذاری سومین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران. دارای دکتری پژوهش هنر و استاد دانشگاه صدا و سیما است. فیلمنامه نویس و داور چندین رویداد سینمایی بوده و سمت هایی چون مدیر کلی ارزشیابی و نظارت سینمایی حرفه ای کشور، معاونت فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی، مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده صدا و سیما، مدیریت گروه آموزش تولید دانشکده صدا و سیما، ریاست مرکز علمی کاربردی رسانه، ریاست مرکز آموزش سازمان صداوسیما، معاونت آموزش، پژوهش و فناوری دانشگاه صداوسیما، اولین مدیر مدرسه کارگاهی فیلمنامه نویسی حوزه هنری و مدیریت مرکز تحقیقات فیلم حوزه هنری را برعهده داشته است.

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱ مهر ۱۳۹۸

اطلاعات اشخاص

محمود اربابی
محمود اربابی
محمود اربابی

دکتر محمود اربابی، معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی و رئیس شورای سیاستگذاری سومین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران. دارای دکتری پژوهش هنر و استاد دانشگاه صدا و سیما است. فیلمنامه نویس و داور چندین رویداد سینمایی بوده و سمت هایی چون مدیر کلی ارزشیابی و نظارت سینمایی حرفه ای کشور، معاونت فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی، مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده صدا و سیما، مدیریت گروه آموزش تولید دانشکده صدا و سیما، ریاست مرکز علمی کاربردی رسانه، ریاست مرکز آموزش سازمان صداوسیما، معاونت آموزش، پژوهش و فناوری دانشگاه صداوسیما، اولین مدیر مدرسه کارگاهی فیلمنامه نویسی حوزه هنری و مدیریت مرکز تحقیقات فیلم حوزه هنری را برعهده داشته است.