وظایف دفتر توسعه فناوری سینمایی و سمعی و بصری

1-بررسی و تدوین برنامه ها و روش های اجرایی در حوزه دانش و فناوری سینمایی و سمعی و بصری به منظور بهبود کیفیت و روزآمد کردن سینمای کشور.

2-ارائه خدمات مشاوره و کارشناسی در زمینه فناوری سینمایی و سمعی و بصری در حوزه پشتیبانی فنی سینما شامل:تجهیزات فنی،خدمات فنی و مواد مصرفی و حوزه سخت افزاری نمایش فیلم شامل:سالن های سینما و تجهیزات نمایش فیلم و دیگر تخصص های مربوط به حوزه تولید و نمایش فیلم به موسسات و نهادهای دولتی و غیر دولتی داخل و خارج از سازمان متبوع.

3-تهیه برنامه سالیانه تامین نیازهای فنی،تخصصی-حرفه ای سینمایی و سمعی و بصری در حوزه تولید و نمایش فیلم با هماهنگی و همکاری موسسات وابسته.

4-همکاری و هماهنگی با نهادهای ذیربط در تهیه و تامین نیازهای فنی و تخصصی حوزه تولید و نمایش فیلم.

5-بررسی وضعیت تولید فیلم،شناسایی مراکز حرفه ای خدمات پشتیبانی فنی سینمایی کشور،بررسی وضعیت توزیع خدمات فنی و تهیه گزارش ها و مطالعات کاربردی با هدف شناسایی ظرفیت ها،امکانات و تطبیق کمی و کیفی توزیع خدمات پشتیبانی فنی با نیازهای تخصصی و حرفه ای سینمای کشور.

6-بررسی و ارزیابی وضعیت کمی و کیفی تجهیزات سالن های نمایش فیلم و تهیه گزارش های کاربردی مورد نیاز.

7-استانداردسازی فرآیند تولید فیلم و خدمات پشتیبانی فنی سینمایی برای حفظ و ارتقای کیفیت تولیدات سینمایی و محصولات سمعی و بصری.

8-ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره ای و همکاری در فرآیند صدور مجوز تاسیس،توسعه و نظارت بر فعالیت  سالن های نمایش و مراکز حرفه ای ارائه خدمات پشتیبانی فنی سینمایی و سمعی و بصری.

9-همکاری و ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره ای در تدوین ضوابط مقررات و نظارت بر ورود و خروج وسایل و تجهیزات فیلمسازی به داخل و خارج از کشور.

10-همکاری و ارائه خدمات کارشناسی در تدوین ضوابط و مقررات گمرکی و تعیین تعرفه های بازرگانی کالاها و تجهیزات فنی سینمایی و سمعی و بصری.

11-بررسی و تدوین راهکارهای لازم به منظور به کارگیری تجهیزات،فناوری ها و قابلیت های دانش دیجیتال در فرآیند فیلمسازی،تولید و نمایش فیلم با هدف رشد فناوری سینمایی و سمعی و بصری.

12-امکان سنجی و بررسی های فنی به منظور تبیین روش های تشویقی برای طراحی و تولید تجهیزات فنی حوزه تولید و نمایش در داخل کشور توسط صنعتگران و تولید کنندگان داخلی.

13-برنامه ریزی برای گسترش فعالیت،سرمایه گذاری و مشارکت بخش غیر دولتی از طریق ارائه تسهیلات و تنظیم برنامه ها و شیوه های تشویقی به منظور بازسازی،توسعه و ارتقاء فناوری های تجهیزات فنی تولید فیلم و مراکز خدمات پشتیبانی فنی و فضاها و تجهیزات نمایش فیلم.