گزارش بازدیدهای حضوری

بازدیدهای فنی دفتر توسعه

دفتر توسعه فناوری سینمایی و سمعی و بصری در راستای بررسی وضعیت مراکز فنی و پشتیبانی سینمایی کشور،همچنین بررسی وضعیت توزیع مناسب خدمات فنی از مراکز تحت پوشش خود بازدیدهای دوره ای به عمل می آورد.

در جدیدترین دور بازدیدها،از ده مرکز که خدمات فنی به فیلم هایی سینمایی در زمینه های تدوین،دوبله،لابراتوار،پویا نمایی،اجاره تجهیزات و ادوات سینمایی(دفاتر رنتال)و جلوه های بصری ارائه می دهند،بازدید به عمل آمد.در این بازدیدها وضعیت فنی این مراکز و همچنین کیفیت خدمات ارائه شده مورد بررسی قرار گرفت.شایان ذکر است که در حال حاضر مراکز خدمات فنی و پشتیبانی به کلیه فیلم های سینمایی که در چرخه اکران سینمای حرفه ای قرار می گيرند،خدمات فنی ارائه می دهند.