مهم:قابل توجه متقاضیان تاسیس سالن سینما

ضرورت دارد متقاضیان تاسیس سالن نمایش پیش از هرگونه اقدام برای ساخت و ساز،پژوهش صورت گرفته در این زمینه را دریافت و مورد مطالعه قرار دهند که به عنوان مرجع تلقی می شود.