** توجه : این آئین نامه در دست اصلاح و به روز رسانی می باشد ، لطفاً جهت دریافت اطلاعات دقیق با کارشناسان دفتر تماس حاصل فرمائید.

به استناد اصل یکصدو سی و هشت قانون اساسی و دراجرای بند های هفدهم و بیست و دوم ماده دو قانون اهداف وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با اشاره به ماده بیست و پنج مصوب 27/6/75 شوراهای مشترک کمیسیونهای شورای عالی انقلاب فرهنگی آئین نامه نحوه صدور مجوز تأسیس مؤسسات ، شرکتها و مراکزآموزش آزادسینمایی و سمعی و بصری و نظارت برفعالیت آنها به شرح ذیل به تصویب وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی رسید .

 

ماده 1 :

" آموزشگاه آزادسینمایی و سمعی و بصری " به مکانی اطلاق می گردد که برای آموزش و پرورش استعداد های علاقه مند به فراگیری یکی ازشاخه های فعالتهای سینمایی و سمعی و بصری تشکیل و با هدف "  گسترش " دانش و نیروی انسانی سینمایی و سمعی و بصری کشوربراساس مفاد این آئین ناممه تأسیس می شود .

ماده 2 :

هرگونه فعالیت و اقدام درجهت آموزش فعالیتهای سینمایی و سمعی و بصری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اعم ازخصوصی و یا وابسته بـه دولت ، بنیاد ها و نهاد های انقلاب اسلامی منوط بـه اخذ پروانـه فعالیت از مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد .

تبصره : مراکزی که قبل ازتصویب و ابلاغ این آئین نامه ایجادشده اند باید ظرف شش ماه شرایط خود را با این آئین نامه تطبیق دهند .

ماده 3 :

متقاضی پروانه فعالیت درشهرستانها باید مدارک مربوط را جهت بررسی و اظهارنظربه اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان مربوطه تحویل نماید "  تا ضمن ارائه نظریه ازآن طریق جهت صدور مجوز مورد نظز " به مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی  ارسال گردد . 

ماده 4 :

متقاضیان پروانه فعالیت باید دارای شرایط ذیل باشد .

بند 1 :  تابعیت جمهوری اسلامی ایران .

بند 2 :  معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران .

بند3 :  متدین به یکی ازادیان شناخته شده درقانون اسا سی جمهوری اسلامی ایران .

بند 4 :  داشتن اهلیت قانونی و عدم اشتهاربه فساد اخلاقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر .

بند5 :  نداشتن محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی گردد .

بند6 :  انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم .

بند7 :  داشتن اطلاعات مفید دررابطه با زمینه فعالیت مربوطه .

بند8 :  داشتن حداقل مدرک لیسانس و یا معادل آن .

بند 9 :  حداقل سن 25 سال .

بند 10 :  متأهل .

 

تبصره 1 :  هرگاه متقاضی پروانه فعالیت شخص حقوقی باشد ، پروانه فعالیت بنام شخصیت حقوقی صادرگردیده و مدیرعامل یا مسئول مربوطه باید دارای شرایط فوق الذکر باشد .

تبصره 2 :  برای هرشخص حقیقی یا حقوقی بیش از یک پروانه فعالیت آموزشگاه صادرنمی گردد .

 

ماده 5 :

مراکز موضوع این آئین نامه باید یک نفر را بعنوان مدیر آموزش که دارای شرایط ذیل باشد به مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی معرفی نمایند .

بند 1 :  مدرک لیسانس در یکی از رشته های سینمایی و سمعی و بصری .

بند 2 :  درصورت نداشتن هر یک از مدارک تحصیلی مذکور در بند یک ، داشتن حداقل 10 سال سابقه کارمفید سینمایی و سمعی و بصری که به تأئید مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی رسیده باشد .

بند 3 :  شرایط موجود در بند های ( 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6- 9 – 10 ) ماده چهار آئین نامه

 

تبصره 1 :  درصورتیکه صاحب پروانه فعالیت یا مدیر عامل حائز شرایط ماده فوق باشد می توان همزمان مدیر آموزش نیز گردد .

تبصره 2 :  مدرسین اینگونه مراکز نیز باید دارای شرایط موجود درماده پنج باشند .

 

ماده 6 :

مهلت متقاضی جهت تأسیس و راه اندازی و بهره بـرداری آموزشگاه ازتاریخ صدور مـوافقتنامه موقت بـه مدت شش ماه می باشد و چنانچه متقاضی دراین مدت اقدام به ایجاد و راه اندازی مرکزمذکورننماید موافقتنامه صادره ازدرجه اعتبارساقط می گردد .

تبصره :  پروانه فعالیت دائم زمانی صادرمی گردد که مرکزمذکور راه اندازی شده و یک دوره آموزشی را نیز سپری نماید .

 

ماده 7 :

متقاضی باید محل مناسب و دارای تجهیزات کافی راکه ازلحاظ فنی مورد تأئید کارشناسان مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی باشد جهت محل آموزشگاه معرفی نماید .

تبصره :  شرایط عام و خاص محل آموزشگاه طی دستورالعملی توسط مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی ظرف مدت سه ماه بعد از تصویب و ابلاغ این آئین نامه تهیه خواهد گردید .

ماده 8 :

پروانه فعالیت صادره قابل انتقال نبوده واعتبارآن ازتاریخ صدوربه مدت دوسال می باشد و صاحب پروانه فعالیت مکلف است پروانه مربوطه رادرمحل مناسب درمعرض دید مراجعین نصب ودر صورت تمایل به ادامه فعالیت باید حدا قل یکماه ازپایان مهلت مقرربرای تمدید پروانه اقدام نماید .

ماده 9 :

چنانچه صاحب پروانه فعالیت شخص حقیقی باشد و فوت یا مهجورگردد پروانه فعالیت صادره ازدرجه اعتبارساقط گردیده و ادامه فعالیت مرکزمذکورجهت کارهای دردست اقدام تا پایان دوره قبل ازتاریخ فوت یا مهجوریت ادامه داشته و فعالیت مجدد آن موکول به انجام تشریفات قانونی اعضای وراثت و معرفی نماینده قانونی می باشد و نماینده قانونی می تواند جهت ادامه فعالیت ، شخصی را که دارای شرایط ماده چهاراین آئین نامه باشد را جهت اخذ پروانه معرفی نماید .

ماده 10 :

   چنانچه صاحب پروانه فعالیت شخص حقوقی باشد و فوت یا مهجور گردد پروانه فعالیت تا معرفی مدیریت جدید موقتاً از درجه اعتبار ساقط گردیده و اعضاء هیأت مدیره یا مؤسس مکلف می باشند حداکثر ظرف مدت 15 روز مجمع عمومی فوق العاده تشکیل داده و برابر صورتجلسه مجمع، مدیری را که دارای شرایط ماده چهار این آئین نامه باشد به مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی معرفی نمایند.

تبصره : در صورت عدم معرفی مدیر جدید در زمان مقرر ، پروانه فعالیت صادره از درجه اعتبار ساقط می گردد.

ماده 11:

   برنامه آموزشی شامل مواد تدریس، شرح دروس ، منابع مدت دوره و ساعات آموزش ، مدرسین و ضوابط ثبت نام طی یک دستورالعمل توسط مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی ظرف مدت سه ماده بعد از تصویب و ابلاغ این آئین نامه تهیه خواهد گردید.

ماده 12:

   درجه بندی مراکز موضوع این آئین نامه از لحاظ نوع فعالیت، تجیهزات، کادر تخصصی ، ضوابط داخلی اداره آموزشگاه بر اساس دستورالعمل هایی که از مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی ظرف مدت سه ماه بعد از تصویب و ابلاغ یان آئین نامه تهیه می گردد به درجات یک و دو مشخص شده و از فعالیت کلیه آموزشگاه های فاقد استاندارد از طریق مراجع انتظامی جلوگیری بعمل خواهد آمد.

ماده 13:

   تعرفه خدمات آموزشی که جنبه عرضه عمومی دارد با توجه به کیفیت آموزشی و امکانات مراکز و دستورالعمل های مربوطه توسط مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی بررسی و با توجه به درجه بندی مراکز اعلام می گردد.

ماده 14:

   کلیه مراکز موضوع این آئین نامه برای هر مورد فعالیت جدید آمزوشی یا گسترش ملزم به اخذ مجوز لازم از مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی می باشند.

ماده 15 :

مراکز موضوع این آئین نامه مکلفند هر سه ماه گزارش عملکرد خود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد کتباً به مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی اعلام نمایند.

ماده 16 :

مراکز موضوع این آئین نامه ملزم به مساعدت لازم بانمایندگان اعزامی از سوی مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی و یاادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها جهت نظارت بوده و برای تکمیل گزارشات باید اطلاعات لازم را در اختیار قرار دهند تا جهت اتخاذ تصمیمات مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی منعکس گردد.

تبصره: نماینده یا نمایندگان مذکور باید دارای حکم معتبر و مشخص برای هر مرکز باشند و حدود اختیارات آنها توسط مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی طی یک دستورالعمل ظرف مدت سه ماه بعد از تصویب و ابلاغ این آئین نامه تنظیم و اعلام خواهد گردید.

ماده17 :

رسیدگی به تخلفات وشکایات مربوط به مراکزومفاداین آئین نامه و سایربخشنامه ها و دستورالعملهای صادره از سوی مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی و هرگونه اقدام در خصوص مراکز غیر مجاز توسط شورایی مرکب از رئیس مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی و یک نفر کارشناس و مسئول نظارت و یک نفر مشاور مرکز انجام خواهد شد و برحسب مورد یکی از تصمیمات ذیل اتخاذ خواهد گردید.

1- اخطار کتبی

2- تعلیق پروانه فعالیت از سه ماه تا یکسال

3- لغو پروانه فعالیت

تبصره : درصورت عدم رعایت هریک ازموارد این آئین نامه و یا دستورالعملهای آموزشی و انضباطی عدم رعایت موازین مشخص شده آموزشگاه متخلف موقتاً برای یک دوره تعطیل و در صورت تکرار پروانه فعالیت صادره لغو می گردد. 

ماده 18:

   کلیه مراکز موضوع این آئین نامه مکلفند با مجوز مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی هر دوره آموزش خود را شروع و در پایان گزارش دوره را ارسال نمایند. 

ماده 19:

   هر گونه ف عالیت تبلیغاتی و چاپی در زمینه آموزشگاه آزاد سینمایی و سمعی و بصری ( مراکز موضوع این آئین نامه ) باید با مجوز و تأیید مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی صورت پذیرد.

ماده 20:

    مراکز موضوع این آئین نامه ملزم به رعایت کامل قوانین اداره اماکن نیروی انتظامی بوده و مکلف به همکاری با این واحدها می باشند.

ماده 21:

   مستولین انتظامی بنا به درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی) نسبت به جلوگیری  از هر گونه فعالیت غیر مجاز مراکز موصوف اقدام خواهد نمود.

ماده 22:

   از ترایخ تصویب این آئین نامه مقررات و دستورالعمل ها یا دستوراتی که مغایر با این آئین نامه می باشد ملغی می گردد.

 

   این آئین نامه در 22 ماده و 10 تبصره تنظیم گردید و در تاریخ    26/12/77      به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی است.


پیش نویس آئین نامه تاسیس آموزشگاه های آزاد سینمایی و سمعی و بصری